AruCAD Süsteemid privaatsusreeglite tingimused

AruCAD Süsteemid privaatsusreeglid sisaldavad teavet selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötleb Teie isikuandmeid. Samuti selgitame isikuandmete kaitsega seonduvaid õiguseid ning võimalusi nende õiguste kasutamiseks. Privaatsusreeglid kehtivad AruCAD Süsteemid ning kõigi nii füüsiliste kui juriidiliste isikute suhtes, kes kasutavad AruCAD Süsteemid poolt pakutavaid tarkvaratooteid ja teenuseid. Käesolevat dokumenti võidakse aegajalt uuendada.

Isikuandmete töötlejad, kontaktid, andmelekkest teavitamine, avalduste esitamine

Andmetöötleja kontaktid, vastutavad ja volitatud töötlejad.
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AruCAD Süsteemid OÜ, registrikood: 11589757, aadress: Lõõtsa 4, 11415, Tallinn. Telefon: 6306 523, e-mail: gdpr(ät)arucad.ee. AruCAD Süsteemid poole andmekaitse teemalistes on võimalik pöörduda aadressil: gdpr(ät)arucad.ee. AruCAD Süsteemid OÜ kasutab oma igapäevases äritegevuses volitatud töötlejaid, kelleks on reeglina tarkvaralitsentse väljastavad tarkvaratarnijad. Volitatud töötlejateks on AruCAD Süsteemid partnerlusgruppi kuuluvad ettevõtted grupivaheliste tarkvaratoodete ja teenuste pakkumiseks ning koostööpartnerid, kellele AruCAD Süsteemid on andnud lepingu alusel juhiseid andmete töötlemiseks AruCAD Süsteemid nimel. Näiteks edastab AruCAD Süsteemid kliendi nime, telefoninumbri ja kontaktaadressi kliendi poolt ostetud tarkvaratoote registreerimiseks meie peatarnijate (sealhulgas Autodesk Inc., Future Group Oy, InfoEra UAB) veebipõhises andmesüsteemis.

Andmete töötlemine väljaspool Euroopa Liitu asuvate volitatud töötlejate poolt

Infotehnoloogia ajastul muutuvad riigipiirid andmetöötluse osas üha hägusemaks. Paljud teenused on pilvepõhised ja internet ei tunne riigipiire. Ka AruCAD Süsteemid on sellest mõjutatud olukorras, kus lõppkasutaja asub küll Euroopa Liidus, kuid teenuspakkuja asukoht jääb väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ehk kolmandatesse riikidesse. Nende riikide andmekaitse nõuded võivad sisaldada madalamaid nõudeid andmekaitse tagamisele. Sellisel juhul võtab AruCAD Süsteemid kasutusele meetmeid, et Teie andmed oleksid kaitstud samaväärselt isikutega, kelle andmeid töödeldakse Euroopa Liidus.

Kuidas saan informatsiooni andmete töötlemise kohta? Avalduse esitamine, teavitamine, kontaktid

Teil on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad Teie isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsusreeglitega, mis kirjeldab, kuidas ning miks AruCAD Süsteemid töötleb Teie isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on Teil võimalik pöörduda AruCAD Süsteemid andmekaitsespetsialisti poole aadressil gdpr(ät)arucad.ee. Taotlusi isikuandmete kohta on võimalik esitada AruCAD Süsteemid OÜ-ele saates vastavasisulise avalduse või infopäringu aadressile gdpr(ät)arucad.ee. AruCAD Süsteemid peab tuvastama isikuandmete kohta päringu teinud isiku, seega peab avaldus reeglina olema (digi)allkirjastatud. Üldised küsimused, mis ei eelda isikuandmete väljastamist, ei pea olema allkirjastatud.

Pöördumistele vastamise aeg

Pöördumisele vastamise aeg on üks kuu. Kui päring on väga mahukas või päringuid on lühikese aja jooksul väga palju, võib päringutele vastamise aeg pikeneda kahe kuuni. Sellisel juhul teavitatakse Teid päringule vastamise aja pikenemisest ning selle põhjustest.

Andmelekkest teavitamine

Andmelekkest teavitamiseks palume saata info aadressile gdpr(ät)arucad.ee või helistada telefoni numbril 6306 551.

Vaidluste lahendamine

Kui Te tunnete, et AruCAD Süsteemid ei ole leidnud Teie murele lahendust, on Teil võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Andmekaitse Inspektsioon:
Väike-Ameerika 19, Tallinn, 10129
telefon: 627 4135
koduleht: www.aki.ee
e-post: info@aki.ee

Isikuandmed, töötlemise eesmärgid, õiguslik alus ning säilitamise põhimõtted

Mis on isikuandmed?

Isikuandmeteks on AruCAD Süsteemid poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on AruCAD Süsteemid ja volitatud töötlejaks AruCAD Süsteemid poolt kinnitatud juriidilised isikud.

Isikuandmeteks on näiteks:
1) Kliendiandmed – nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress, arveldusarve number jt.
2) Asukohaandmed – elektroonilise sidevõrgu või elektroonilise sideteenuse kaudu töödeldavad andmed, mis näitavad elektroonilise sideteenuse kasutaja lõppseadmete geograafilist asukohta. Sellisteks andmeteks võib olla seadme ID, ligikaudne seadme asukoht ja positsioneerimise info.
3) Kasutusandmed – andmed, mida töödeldakse eelkõige tarkvara litsentsihaldusega seotud teenuse edastamise ja arveldamise eesmärgil elektroonilise sidevõrgu kaudu. Tüüpilisteks näideteks on andmed, mis genereeritakse e-posti kirjetena: e-maili aadress, telefoni number, vastuvõtja number, e-posti saatmise aeg, ühenduse liik (e-mail, kõne, SMS), perioodiline andmete kasutus isiku kohta.

Kuidas me kogume Teie kohta isikuandmeid?

Isikuandmete kogumiseks on erinevaid võimalusi. Eelkõige kasutame isikuandmeid, mida olete meile lepingu sõlmimisel andnud või andmeid, mida oled oma tegevusega meie teenuseid kasutades tekitanud. Me võime esitada päringuid Teie isikuandmete kohta ka avalikesse registritesse (näiteks kontrollime Teie juriidiliste andmete kehtivust või veendume maksehäireregistri kaudu, et Te ei ole võlglane).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

AruCAD Süsteemid töötleb, sealhulgas säilitab ning kustutab isikuandmeid vastavalt AruCAD Süsteemid andmete säilitamise eeskirjadele ja neis seatud tähtaegadele. Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni töötlemise eesmärk on saavutatud või seadus ei nõua enam isikuandmete säilitamist. Seejärel isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.
Anonüümsed andmed tähendavad seda, et AruCAD Süsteemid ei ole võimeline enam tuvastama isikuid, kes asuvad nende andmete taga. See tähendab ka seda, et AruCAD Süsteemid ei saa enam anda kliendile selliste andmete kohta infot (kuna ei ole teada, kas need andmed puudutavad konkreetset klienti või mitte).

Töötlemise eesmärk   Töötlemise sisu Töötlemise õiguslik alus Töödeldavad isikuandmed Isikuandmete säilitamise
maksimaalne aeg
 Turundus personaalsed pakkumised,
kampaaniad,
profileerimine
nõusolek ja õigustatud huvi kliendiandmed,
kasutusandmed agregeeritud
kujul
aktiivne klient ning 24 kuud
kliendisuhte lõppemisest
Julgeolek ja turvalisus uurimisasutused,
prokuratuur,
kohus,
pettuste ennetamine,
sidevõrkude turvalisuse
tagamine
seadusest tulenev kohustus
ning õigustatud huvi
kliendiandmed,
asukohaandmed,
kasutusandmed
vastavalt seaduses
nimetatud tähtaegadele
Müügitegevus tellimuste vastuvõtmine,
krediidikontroll,
kliendi tuvastamine,
lepingu sõlmimine ja haldamine
litsentsilepingu registreerimiseks kliendiandmed aktiivne klient ning 10
aastat kliendisuhte
lõppemisest
Teenuse toimimine tarkvara litsentside toimivuse tagamine,
internetiliideste haldus,
partnerite kliendiportaali toimimine
litsentsilepingu registreerimiseks kliendiandmed,
kasutusandmed,
asukoha andmed
18 kuud
Kliendihaldus klienditeenindus,
kliendiportaal,
probleemilahendus kliendi
soovil
litsentsilepingu registreerimiseks kliendiandmed,
kasutusandmed,
asukoha andmed
aktiivne klient ning 30
kuud kliendisuhte lõppemisest
Finantstegevus raamatupidamine,
finantsaruandlus
litsentsilepingu registreerimiseks ning
seadusest tulenev säilitamise
kohustus
kliendiandmed,
kasutusandmed
vastavalt seaduses nimetatud
tähtaegadele

 

Nõusolekud – millega nõustute, kuidas nõusolekute andmine ja tagasivõtmine töötab?

Mida tähendab nõustumine AruCAD Süsteemid teenuste kasutamise üldtingimuste ning privaatsusreeglitega?

  • AruCAD Süsteemid töötleb Teie isikuandmeid lepingu täitmiseks: näiteks arve esitamiseks, litsentsilepingu sõlmimiseks, maksekäitumise hindamiseks, tarkvaratoodete kättetoimetamiseks/ allalaadimiseks internetist ja muudeks litsentsilepingute täitmisega seonduvateks tegevusteks.
   Nõusolekust loobumine – teenuse pakkumise ja litsentsilepingute täitmise eelduseks on teatud isikuandmete töötlemine, kui Te ei nõustu teenuse kasutamise eelduseks olevate isikuandmete töötlemisega, ei ole meil kahjuks võimalik Teile teenust osutada.
  • AruCAD Süsteemid töötleb Teie isikuandmeid kliendiuuringutes, et saada tagasisidet AruCAD Süsteemid toodete ja teenuste kohta. Hindame Teie arvamust ning kliendiuuringute abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini Teie ootusi meie suhtes. Näiteks võidakse Teie poole pöörduda pärast ostu sooritamist, et küsida vahetut tagasisidet.
   Nõusolekust loobumine. Teil on igal ajal õigus meile teada anda, et te ei soovi osaleda kliendiuuringutes. Kui Te aga mõne aja pärast jälle soovite osaleda, siis saate samuti sellest meile teada anda või meie infokanalite/veebiliides(t)e kaudu vastavaid seadeid uuendada.
  • AruCAD Süsteemid töötleb Teie kasutusandmeid (näiteks litsentside aktiveeringud personaalsetele kasutajatele/’User’) ning soovib Teiega ühendust võtta, et teha Teile partnerite tarkvaratoodete ja teenuste valikust personaalseid pakkumisi. Kasutusandmete töötlemine turunduslikel eesmärkidel toimub AruCAD Süsteemid-es ainult agregeeritud ehk andmehulkadesse koondatud kujul.
   Nõusolekust loobumine. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiili analüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse turundusega. Teil on igal ajal õigus meile teada anda, et ei soovi saada AruCAD Süsteemid teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi. Kui Te aga mõne aja pärast jälle soovite AruCAD Süsteemid pakkumisi saada, siis saate samuti sellest meile personaalselt teada anda või veebiliides(t)e ise vastavaid seadeid uuendada.

Mida tähendab, kui ma nõustun saama osa AruCAD Süsteemid kliendiks olemise eelistest ehk kolmandate osapoolte sooduspakkumistest AruCAD Süsteemid kliendile ning nõustun, et AruCAD Süsteemid saadab mulle sellekohaseid teavitusi?

Kui Te nõustute AruCAD Süsteemid kliendiks olemise eeliste ehk kolmandate osapoolte sooduspakkumiste saamisega, siis see tähendab, et AruCAD Süsteemid võib Teile saata infot koostööpartneri sooduspakkumiste kohta. Näiteks kuuluvad siia alla regulaarsed tarkvara kampaaniapakkumised. Selle nõusoleku korral kasutab AruCAD Süsteemid Teie kontaktandmeid (telefoni numbrit ja e-posti aadressi), et edastada Teile vastavaid teavitusi.
Nõusolekust loobumine – Teil on igal ajal võimalus muuta oma nõusoleku valikuid kasutades selleks AruCAD Süsteemid veebiliides(t)e keskkonda või võttes ühendust AruCAD Süsteemid-ga muude infokanalite kaudu.

Andmesubjekti õigused

Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega kasutades selleks AruCAD Süsteemid veebiliidese kontakte või muid infokanaleid, esitades avalduse e-posti või AruCAD Süsteemid esinduskontakti kaudu. Kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega ei ole Teil võimalik tutvuda. Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja järgmise teabega: mis eesmärgil, milliseid andmeid, kelle poolt töödeldakse ning kaua säilitatakse. Teil on andmetega tutvumise järel õigus veenduda andmete kasutamise õigsuses ning vajadusel nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele.

Õigus andmete kustutamisele ehk „õigus olla unustatud“

Teil on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist ehk „õigust olla unustatud“. Seadusest tulenevalt on Teil võimalik osa enda kohta kogutud andmeid paluda kustutada, kui esineb järgmisi asjaolusid:
1) andmed ei ole enam vajalikud edasiseks töötlemiseks;
2) kui Te võtate tagasi nõusoleku andmete töötlemiseks ning andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
3) kui Te vaidlete vastu isikuandmete töötlemisele ning vastutav töötleja ei suuda demonstreerida, et andmete töötlemiseks on olemas ülekaalukas huvi;
4) kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
5) kui vastutavale töötlejale kehtiv seadus nõuab isikuandmete kustutamist.

Seadus piirab teatud andmete kustutamist. Näiteks ei ole meil võimalik kustutada Teie arvetega seonduvat infot enne seaduses nimetatud perioodi möödumist. Samuti säilitatakse seaduses nimetatud perioodi vältel kasutusandmeid (tarkvaralitsentside registreerimise ja aktiveerimise info). Mõnedel juhtudel ei tule andmete säilitamise kohustus otse seadusest, vaid tegemist võib olla AruCAD Süsteemid õigustatud huviga – näiteks säilitab AruCAD Süsteemid oma õiguste kaitsmiseks kliendiga seonduvat dokumentatsiooni (lepinguid, kirjavahetust).

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda AruCAD Süsteemid-elt oma ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist esitades täiendavaid dokumente.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui:
1) Te vaidlustate isikuandmete õigsuse;
2) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
3) vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
4) esitate vastuväiteid andmete töötlemise kohta õigustatud huvi alusel ja soovite vaidluse lahenemiseni piirata vaidluse all olevate isikuandmete töötlemist.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on võimalus soovi korral paluda AruCAD Süsteemid-el kanda Teie poolt AruCAD Süsteemid-ele antud ja Teie tegevuse käigus genereeritud andmed üle teisele enda poolt valitud ettevõttele, paludes need edastada otse või edastades andmed ise.
Teie poolt AruCAD Süsteemid-ele antud isikuandmed on üldjuhul andmed, mille olete meile andnud näiteks tarkvara litsentsilepingu sõlmimiseks. Näiteks nimi, isiku või firma reg.kood, aadress, kontaktid, telefoni nr. Teie poolt genereeritud andmed võivad olla näiteks koondandmed Teie teenuse kasutuse kohta. Selle õiguse kasutamiseks tuleb Teil täita avaldus ning nimetada ettevõte ning ettevõtte kontakt e-mail, kuhu Te andmeid soovite edastada.

Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mille töötlemine toimub avalikes huvides või vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, sealhulgas nimetatud töötlemise käigus toimuva profileerimise suhtes. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse turundusega.

Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine sh. profileerimine

Automatiseeritud töötlemine tähendab üldjuhul arvutilahendustega koostatud mudelit, millesse sisestatakse lähteandmed ning seejärel genereeritakse tulemus. Automatiseeritud töötlus tähendab, et inimene ei ole otsuste tegemisel kaasatud ning tulemus otsustatakse eelnevalt valitud ning mudelisse sisestatud parameetrite põhjal.
Profileerimist või profiilianalüüsi koostatakse eelkõige selleks, et teha füüsilise isiku kohta otsuseid kui soovitakse prognoosida tema tüüpilisi eelistusi, käitumist ja hoiakuid.
Teil on õigus nõuda, et Teie kohta ei tehtaks otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa Teile õiguslikke tagajärgi või võib avaldada Teile märkimisväärset mõju.

Käesolevad AruCAD Süsteemid privaatsusreeglite tingimused kehtivad alates 25.05.2018.