Täienduskoolituste õppekorralduse alused ja üldsätted

 • AruCAD Süsteemid OÜ lähtub täienduskoolitusasutuse tegevustes täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest.
 • AruCAD Süsteemid OÜ poolt korraldatavate täienduskoolituste valdkonnaks on projekteerimistarkvara koolitused, õppekavarühm: arvutikasutus.

Täienduskoolituse läbiviimise koht ja kord

 • Täiendusõppekoolitusi viiakse läbi õppetööks sobilikes ruumides koolituse eripärast lähtudes.
 • AruCAD Süsteemid OÜ õpperuum asub aadressil Lõõtsa 4, Tallinn. Vajadusel kasutatakse ka koostööpartnerite ruume.
 • Ettevõttesisesed meeskonnakoolitused võidakse sobivusel läbi viia koolituse tellija kliendi koolitusruumides.
 • Koolitused jagunevad avatud grupikoolitusteks, meeskonnakoolitusteks ja individuaalkoolitusteks. Meeskonnakoolituste ja individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitusel osaleja(te) vajadustest lähtuvalt koostatud koolituskava alusel.
 • Koolitused toimuvad valdavalt eesti keeles, vajadusel ja kokkuleppel ka vene või inglise keeles.
 • Koolituste tasu sisaldab õppematerjalide ja -vahendite ja toitlustuse maksumust.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 • Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.
 • Registreeruda saab AruCAD Süsteemid OÜ veebilehe kaudu aadressil https://koolitused.arucad.ee/kalender/, e-posti teel koolitus@arucad.ee või telefoni teel +372 6306551.
 • Registreerumiseks vajalikud andmed on osaleja nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, arve saaja nimi ja aadress. Isikukoodi esitamine on vajalik täienduskoolituse tõendi väljastamiseks ja eraisikule arve koostamiseks.
 • Registreerumisel saadetakse tellimuse kinnitus koos kohalejõudmise juhistega koolitusel osaleja e-posti aadressile.
 • Avatud grupikoolitused toimuvad üldjuhul siis, kui on registreerunud vähemalt viis osalejat.
 • Juhul kui ühest ettevõttest registreerub vähemalt kaks osalejat on võimalik koolituse hinna osas läbi rääkida.

Koolituse ärajäämine ja edasilükkumine

 • AruCAD Süsteemid OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata.
 • Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel telefoni või e-posti teel.
 • Koolituse ärajäämisel kantakse makstud koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

Täienduskoolituse lõpetamine

 • Täienduskoolituse lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine koolituspäeva õppetöös ning praktilistes harjutustes.
 • Täienduskoolitusel osalenutele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.
 • Koolitusel õpiväljundid omandanud ja õppetöö käigus toimuva praktilise töö läbinud osalejatele väljastatakse tunnistus lähtuvalt kehtivast täienduskoolituse standardist.
 • Autodesk tarkvara koolituste puhul on koolituse lõpetanutel võimalik saada ametlik Autodeski sertifikaat tõendamaks koolituse läbimist. Eelduseks Autodeski sertifikaadi väljastamisel on koolituse lõpus täidetav tagasiside ankeet.

Täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Täiendkoolituselt väljaarvamine toimub enne koolituse algust koolitusele registreerunu kirjaliku avalduse põhjal.
 • Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.
 • Täienduskoolitusasutusel on õigus õppija koolituselt välja arvata juhul kui koolituse kohta esitatud arve on tasumata ja maksetähtaeg ületatud.

Täiendkoolituse õppetasu maksmine

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse üldjuhul vähemalt üks nädal enne koolituse algust või registreerumise hetkel. Arve saadetakse reeglina e-posti teel. Väljastame ka e-arveid.
 • Arve tuleb tasuda täies mahus enne kursuse algust, vastavalt arve maksetähtajale.

Täiendkoolituse tühistamine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult e-kirja teel koolitus@arucad.ee või telefonil +372 6306551.

Täiendkoolituse õppetasu tagastamise alused ja kord

 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui kolm (3) tööpäeva enne koolituse toimumise algust, koolituse tasu ei tagastata, koolituse eest on kohustus tasuda täies ulatuses.
 • Koolitusest loobumise teatamisel kolm (3) kuni kuus (6) tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastatakse 75% koolituse tasust. Seitse (7) tööpäeva enne koolituse toimumist loobumisest teavitamisel tagastame 100% koolituse tasust.
 • Koolituse pooleli jätmisel tasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislik seisund, töölähetus), on võimalik kokkuleppel liituda järgmise koolitusgrupiga vabade kohtade olemasolul.
 • Kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, aga ei ilmu kohale ning ka ei teata enda mitte ilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Täiendkoolituse õppetasust vabastamise alused ja kord

 • Õppemaksust vabastamise üle otsustab täienduskoolitusasutus iga juhtumi korral eraldi.

Vaidluste lahendamise kord

 • Koolitustega seotud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised tulemust ei anna, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Lisainfo ja küsimused: koolitus@arucad.ee, +372 6306551